Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de opdrachtnemer verstaan: EHC-Consultancy BV, gevestigd te Henri Dunantlaan 20/401, 9000 Gent, België en ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder nummer BE0647.817.963.

1.2 De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever beschouwen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft doorgegeven.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elke offerte en elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4 In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben.

1.5 De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert bij versies ervan in een andere taal.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. In elk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer enkel en alleen beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening brengt.

2.2 In voorkomend geval, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor onbeduidende fouten in de door de opdrachtnemer vervaardigde vertaling.

Artikel 3: Klachten

3.1 In geval van klachten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot de opdrachtnemer binnen de vijf (5) werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de vermelding, in detail, van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, zal de opdracht worden beschouwd als te zijn aanvaard en goedgekeurd door de opdrachtgever. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door de opdrachtnemer kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat de opdrachtnemer de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.

3.2 Indien de klacht gegrond en geformuleerd is binnen de termijn zoals vermeld in punt 3.1, verbindt de opdrachtnemer er zich toe, zonder de minste schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Indien de opdrachtnemer niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever m.b.t. de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder de minste schadevergoeding voor de opdrachtgever.

3.3 Indien de tekst na levering is gewijzigd door de opdrachtgever of door derden worden alle klachten die eruit voortvloeien als ongegrond beschouwd.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Alle prijsopgaves en offertes vanwege de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

4.2 Iedere offerte geldt gedurende dertig (30) dagen te rekenen vanaf de offertedatum. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer. Van de tarieven die weergegeven worden voor commerciële doeleinden (op brochures, de website, nieuwsbrieven e.d.) kan worden afgeweken mits schriftelijke waarschuwing door de opdrachtnemer.

4.3 De verstrekking van de vertaalopdracht dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail. Telefonische bestellingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd binnen de vierentwintig (24) uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dit niet gebeurt, zal de bestelling als onbestaand worden beschouwd.

4.4 De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtnemer of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer van een opdracht geplaatst door de opdrachtgever. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de gedane prijsopgave en opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien de opdrachtnemer vóór de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt enkel tot stand op voorwaarde dat de opdrachtnemer na inzage van de te vertalen tekst binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog kan opzeggen, zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat. Teksten met een strafbare inhoud en teksten die in strijd zijn met de goede zeden kunnen door de opdrachtnemer ook na de totstandkoming van de overeenkomst geweigerd worden. Door aanvaarding van de offerte en/of door plaatsing van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 5: Wijziging en intrekking van opdrachten

5.1 In geval van enige wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer, zoals vermeld in punt 4.4, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien de opdrachtnemer besluit de opdracht alsnog te weigeren, is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde deel van het werk te betalen.

5.2 In geval van intrekking of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer, zoals vermeld in punt 4.4, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, indien de opdracht in kwestie reeds in uitvoering is gezet, het geleverde werk te facturen aan honderd procent (100%). Het reeds uitgevoerde werk wordt ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. Indien aan de opdracht nog niet begonnen is op het moment van het opzeggen van de overeenkomst door de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer een schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van het totale factuurbedrag eisen van de opdrachtgever.

Artikel 6: Uitvoering van de vertaalopdracht en vertrouwelijkheid

6.1 De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met een goede vakkennis en vakbekwaamheid uit te voeren, of te laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de opdracht houdt de opdrachtnemer rekening met de eventuele doeleinden en instructies van de opdrachtgever. Deze doeleinden en instructies dienen bij het plaatsen van de opdracht door de opdrachtgever medegedeeld te worden aan de opdrachtnemer. Indien het plaatsen van de opdracht niet vergezeld wordt door een mededeling van doeleinden of instructies zal de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de opdracht bestemd is voor intern gebruik binnen het bedrijf van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever na het plaatsen van de opdracht tijdig, binnen de mate van het redelijke en op verantwoorde wijze, nog instructies doorgeeft, dan verbindt de opdrachtnemer zich ertoe deze instructies alsnog op te nemen in de opdracht.

6.2 De opdrachtgever verbindt zich ertoe de benodigde materialen voor de geplaatste opdracht in goed leesbare vorm via e-mail te leveren aan de opdrachtnemer. Indien de tekst in het bestand niet standaard herkend kan worden door de meeste gangbare software, kan de opdrachtnemer een meerprijs aanrekenen voor de transcriptie van de bronmaterialen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van deze tariefverhoging. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van spellingen die afwijken van de erkende spellingen, dient hij dit mee te delen bij het plaatsen van de opdracht. Hetzelfde geldt voor specifieke terminologie en merknamen. Indien de opdrachtnemer geen dergelijke instructies krijgt, zal het steeds een vertaling leveren die algemeen begrijpelijk is. Indien dit echter onmogelijk blijkt, zoals in het geval van interne afkortingen e.d., zal de opdrachtnemer dit als in de brontaal laten staan en bij levering aangeven aan de opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor het per e-mail leveren van de vertaling ligt volledig bij de opdrachtnemer.

6.3 De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de inhoud van opdrachten volgens de geheimhoudingsplicht te behandelen.

6.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om een vertaling, zonder schriftelijke verwittiging aan de opdrachtgever en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door een derde te laten uitvoeren. Hierbij verbindt de opdrachtnemer zich ertoe erop toe te zien dat deze derde in staat is om te geheimhoudingsplicht te respecteren en de opdracht deugdelijk uit te voeren.

Artikel 7: Auteursrechten

7.1 De opdrachtnemer blijft houder van de intellectuele rechten op de door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen tot op het moment dat de opdrachtgever zijn factuur heeft voldaan.

7.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteursrechten die voort zou vloeien uit de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8: Termijn, vorm en tijdstip van levering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtnemer niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Ondanks het feit dat de opdrachtnemer alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor de opdrachtnemer duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht zoals bepaald in artikel 10).

8.2 In geval van overschrijding van de gestelde termijn van minstens tweeënzeventig (72) uur, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. Deze beslissing moet dan uitdrukkelijk en schriftelijk (per e-mail) worden meegedeeld aan de opdrachtnemer. In geen enkel geval kan de opdrachtgever een schadevergoeding eisen. Ieder eventueel al uitgevoerd werk, zal worden gefactureerd en ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever.

8.3 In het algemeen gebeurt de levering van opdrachten verricht door de opdrachtnemer elektronisch via e-mail.

8.4 De levering vindt plaats na versturing van de uitgevoerde opdracht door de opdrachtnemer via e-mail.

8.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

Artikel 9: Honorarium, toeslag, korting en betaling

9.1 Alle vermelde prijzen van de opdrachtnemer zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De prijs die de opdrachtnemer voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het honorarium in beginsel gebaseerd op een bij de opdrachtnemer geldend standaard woordtarief in de brontekst. De telling van de woorden in deze brontekst gebeurt elektronisch.

9.3 De opdrachtnemer hanteert naast het standaardtarief bepaalde toeslagen. Alle prijzen gelden voor een vertaaltempo van maximaal drieduizend (3.000) woorden per werkdag. Weekends en officiële feestdagen gelden niet als werkdagen. In dit geval is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs te verhogen. Dit geldt ook voor bronmateriaal dat slecht leesbaar wordt geleverd (zie 6.2).

9.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum plaatsvinden in de munt waarin de factuur is opgesteld, namelijk in euro, en dit door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De opdracht is pas volledig afgesloten op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan de opdrachtnemer heeft overgemaakt.

9.5 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van deze factuur, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, van rechtswege en zonder in-morastelling:

een nalatigheidsinterest van tien procent (10 %) te vorderen;

extra administratiekosten te eisen, vastgesteld op zeven euro (€ 7), voor het versturen van elke aanmaning door de opdrachtnemer per aangetekend schrijven.

Iedere betaling door de opdrachtgever bij laattijdigheid van betaling bevat allereerst het hoofdbedrag van de openstaande factuur, vervolgens de administratiekosten en dan de nalatigheidsinteresten.

9.6 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, van rechtswege en zonder in-morastelling, alle opdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen, d.i. hoofdsom en bijkomende kosten.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan niet aan de opdrachtnemer worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. .

10.2 Indien de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten.

Artikel 11: Geschillenregeling en wetgeving

11.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.

11.2 Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer.

Contacteer ons voor meer informatie over onze diensten: info@ehc-translation.be of +32 495 33 25 25

Over EHC Translation

EHC-Translation werd opgericht vanuit de filosofie dat vertalen geen vak apart is. Integendeel, het is net een samenvloeiing van tal van vakken. Wij zorgen ervoor dat uw vertaling bij de juiste m/v/x voor de job terechtkomt en daarnaast houden we rekening met uw wensen van aanvraag tot levering.

ℹ️ LEES MEER

Contactgegevens

EHC-Consultancy BV
Begijnhofstraat 1 Bus 2V 121
2870 Puurs-Sint-Amands
België
BTW BE 0647-817-963
📨 info@ehc-translation.be
+32 495 33 25 25
+32 499 87 02 51

Netwerken
EHC Translation

We gebruiken (vertaalde) cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk werkt. Natuurlijk gaan we ervan uit dat je hier geen probleem mee hebt. Meer info op onze Privacy Policy pagina.